Nowa firma odbierająca odpady i nowe stawki za ich wywóz

Jak podaje portal morawica.pl od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Stawki te wynoszą odpowiednio:
– 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
– 13,00 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny i na nieruchomości znajduje się kompostownik.
– 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości za każdy miesiąc, w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
– 180,00 zł na rok, za odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji, które obowiązują do czasu wystąpienia zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana, w przypadku gdy:

– zmieniła się ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgon, zmiana miejsca zamieszkania),  
– nie zgłoszono w poprzedniej deklaracji posiadania kompostownika.

W związku z wejściem obowiązkowej segregacji odpadów osoby, które miały zadeklarowany nieselektywny odbiór odpadów mają obowiązek złożenia do dnia 31.07.2020 r. nowej deklaracji.

[źródło: morawica.pl]

Komentarze